Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Logo HIP - Hulp in Praktijk

HIP is een verband van vrijwilligers die dienstbaar willen zijn aan mensen in Nieuwegein die om hulp verlegen zitten. Ook in 2017 hebben we vanuit de kerken in Nieuwegein weer een flink aantal mensen kunnen helpen: zo’n 70 klussen! Let wel, dan gaat het dus om het helpen van mensen die die klus zelf niet aankunnen of anderen daarvoor niet kunnen betalen. Onze dienst is ge­wild. En wat doen we zoal? We worden vooral gevraagd voor hulp in de tuin, maar ook het voed­selpakket ophalen bij de voed­sel­bank scoort hoog; daarna komt verven, dingen ophangen, vervoer naar arts, tandarts en zie­ken­huis, enz. In ons hulpbieders-bestand staan een kleine 80 namen. Zij heb­ben zich voor dergelijke zelfgekozen klus­sen aangemeld. Ze worden bij een hulpaanvraag in hun buurt door onze helpdesk benaderd en kunnen ja-zeggen, maar vanzelf ook nee, als het niet uit­komt.

Nieuwe vrijwilligers gevraagd

We merken bij an­de­re orga­ni­­saties in Nieuwegein dat het aantal vrijwilligers afneemt. We verwach­ten in de ko­mende tijd een toename van het aantal hulpvragen. Daarom zijn nieuwe hulp­bieders zeer welkom. Dan is er tegelijk ook een grotere diversiteit in ons bestand. In 2017 hadden we een goede bezetting van het helpdesk-team. We gaan meer aan publiciteit doen om blijvend onder de aandacht te komen van men­sen die het zonder onze hulp niet redden.

Wie doen er mee

Sinds afgelopen jaar verrichten we dit hulpverleningswerk vanuit zes officieel participerende kerken. Vanaf het begin dragen de Ger. Kerk Vrijg., Hervormd Vreeswijk, Evangeliegemeente De Morgen­stond en de CGK/NGK Ankergemeente dit diaconale werk. De PKN De Rank doet ook al een tweetal ja­ren mee, en sinds 2017 participeert ok het Leger des Heils Nieuwegein. We spannen ons in om na­mens alle Nieuwegeinse kerken in de samenleving hulp te bieden, en zoeken regelmatig contact met hen.

Bestuur

In de bestuurssamenstelling kwam in 2017 ook een wijziging. Remco Kleiker was sinds het begin onze pen­ningmeester, maar moest daar een punt zetten in verband met een verhuizing. We hebben hem onder dank uitgezwaaid. Joke Kolkman is hem opgevolgd. Er is nu nog één bestuurs-vacature secre­ta­ris vanuit De Morgenstond, maar we hopen dat die in 2018 vervuld kan worden en tot die tijd neemt Nynke Mul­ders dit waar.

We danken u allen voor uw steun, support en hulp.

Rijn de Jonge (030-8893762; )

mede namens Joke Kolkman, Nynke Mulders, Nathan Oosterom

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG