A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Telefoonnummer (facultatief): 030 6064288
RSIN/Fiscaal nummer: 801739676
Nummer Kamer van Koophandel 76428702
Website adres: www.derank-nieuwegein.nl
E-mail: kerkenraad@derank-nieuwegein.nl
Adres: Lupinestraat 11
Postcode: 3434 HA
Plaats: Nieuwegein-Zuid
Postadres: Lupinestraat 11
Postcode: 3434 HA

De Protestantse Gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:

een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten .

 • De Rank wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn die, geïnspireerd door het Bevrijdende Woord van God, mensen perspectief biedt voor leven en handelen in deze wereld.
 • De Rank wil een gemeenschap zijn waar ruimte is voor ontmoeting, waar mensen omzien naar elkaar en naar de wereld waarin wij leven.
 • De Rank wil, in samenwerking met alle mensen van goede wil, zich inspannen om perspectief te scheppen en vrede te stichten, om de aarde te beschermen en recht en rechtvaardigheid te bevorderen, en om allen tot zegen te zijn.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan 2022-2026 "Omdat God geen onderscheid maakt tussen mensen" van onze gemeente De Rank kunt u vinden via deze link: beleidsplan van de Rank.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting bij de jaarrekening 2023

Het operationele resultaat over 2023 is lager dan in 2022. Het grote verschil in de algemene reserves 2022 en 2023 is het gevolg van een correctie op de jaarrekening van 2021. In 2021 is de herwaardering van de pastor ie € 285.653, - opgenomen als incidentele baten.
Dit is gecorrigeerd naar mutaties bestemmingsreserves/fondsen baten in 2023. De mutaties van € 336.000,- zijn de som van herwaardering van 2021 t/ 2023 en het bestemmingsfonds van € 20.000,- uit het beleidsplan.

Zie hierna de wat grotere afwijkingen ten opzichte van de jaarrekening 2022 en/of de begroting 2023:

Baten:

 • De opbrengst onroerende zaken is hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer verhuurd is.
 • De opbrengsten levend geld zijn beduidend lager dan het voorgaande jaar, deels veroorzaakt door het teruglopen van het aantal leden.
 • De buffetopbrengst is duidelijk hoger dan begroot, dit als gevolg van extra verhuur.

Lasten:

 • De totale lasten onderhoud gebouwen zijn hoger dan in 2022 hoofzakelijk veroorzaakt door de verdubbeling van kosten voor energie.
 • De kosten voor beheer, administratie en archief zijn duidelijk hoger dan in het voorgaande jaar veroorzaakt door eenmalige installatiekosten van onze nieuwe predikant.
 • Kosten kerkdiensten zijn hoger door speciale activiteiten in lijn met het beleidsplan van 2021.
 • Bankkosten zijn hoger vanwege de maandelijks terugkomende kosten voor klantonderzoek.

Vreemd vermogen:

 • Het totaal aan voorzieningen, kerkgebouw, pastorie en orgel bedraagt nu € 58.680,-. In 2024 zal door de verkoop van de pastorie hiervan €10.352,- vrijvallen.