Gesprekken over het beleidsplan

De periode van september 2021 tot maart 2022 stond in het teken van het opstellen van het nieuwe beleidsplan en een profielschets voor een nieuw te beroepen predikant. In dat kader waren er naast een tweetal kerkenraads-vergaderingen ook twee gemeente-avonden. Inmiddels heeft de kerkenraad in de vergadering van 16 maart deze documenten goedgekeurd. Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

24 beleidsvoornemens

In totaal staan er in het nieuwe beleidsplan 24 beleidsvoornemens. Hierdoor is het document geen vrijblijvend verhaal, maar geeft het een concrete richting aan als het gaat over de vraag waaraan we de komende periode gaan werken. Maar 24 is wel een erg groot aantal en we zullen die dus niet allemaal tegelijk op kunnen pakken. Gelukkig is het een plan voor de komende vier jaar, dus het is zaak om het werk aan deze beleidsvoornemens op een intelligente manier te spreiden over deze jaren. Op basis van de uitslagen van de enquêtes, en rekening houdend met afhankelijkheden tussen de beleidsvoornemens willen we als kerkenraad ons op de korte termijn concentreren op vier onderwerpen.

1. Het vinden van een predikant die het verschil kan maken

De overgrote meerderheid van de gemeente hecht een groot belang aan een predikant die het verschil kan maken en dit is het enige aandachtspunt in de enquête waaraan de meerderheid urgentie toekent. Marten schrijft hierover: “Dit lijkt te zeggen: Eerst een nieuwe predikant en dan pas de andere zaken. Misschien ook omdat we daarvoor de inbreng van de predikant nodig hebben.”
Nu beleidsplan en profiel klaar zijn willen we het beroepingswerk echt gaan opstarten. Dit betekent o.a. dat we formele toestemming bij de classis aanvragen voor het beroepen van een nieuwe predikant, en parallel daaraan ook een beroepings-commissie gaan instellen om het beroepingwerk verder gestalte te geven. We willen een kleine maar representatieve beroepingscommissie samenstellen en in de aanloop daar naar toe worden alle gemeenteleden gevraagd om suggesties voor geschikte kandidaten in te dienen via het scribaat.

2. Het verstaanbaar en toepasbaar maken van de Bijbel

Vanuit de enquete blijkt dat er veel belang gehecht wordt aan dit onderwerp. Men acht het haalbaar en redelijk kansrijk. Marten adviseert dat dit onderwerp een speerpunt van beleid kan vormen via toerusting en verkondiging. Weliswaar is een eigen predikant hierbij een belangrijk instrument, maar het kan ook met behulp van andere ‘deskundigen’.
Dit onderwerp moet nog uit de startblokken komen maar vergt de komende periode om meerdere redenen de aandacht van de kerkenraad. In een volgende bijdrage hoop ik hier op terug te komen.

3. Verbreding van het muziekaanbod in de eredienst

Een grote meerderheid vindt dit belangrijk en een meerderheid gelooft in de haalbaarheid en kansen hiervoor. Men neigt naar een zekere urgentie. Direct aan de orde stellen in de gemeente. Niet afhankelijk maken van komst van een predikant maar samen een weg in zoeken.
Inmiddels hebben over dit onderwerp verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen direct betrokkenen en wordt er binnenkort een gesprek georganiseerd met alle geïnteresseerde muziek beoefenaars binnen de gemeente. Op basis daarvan zullen verdere plannen en initiatieven volgen.

4. Meer samenwerking met andere gemeenten

Een grote groep respondenten vindt samenwerking met andere gemeenten belangrijk, en neigt ernaar dat dit haalbaar is. Marten adviseert om de mogelijkheden hiervoor op korte termijn te onderzoeken en zijn suggestie is om de classispredikant hier bij te betrekken.
In de afgelopen 2 jaar hadden we als kerkenraad en moderamen al een voorzichtig begin gemaakt met dit onderwerp, maar o.a. door corona was de voortgang minimaal. Door het werk van Marten is nog eens duidelijk geworden hoe belangrijk het onderwerp is, en nu we steeds meer terug naar normaal kunnen is het zaak dit onderwerp weer bovenaan de agenda te zetten en de voortgang te realiseren die zo broodnodig is.